Vad är laserrengöring

Tekniken


Laserrengöring är en rengöringsmetod där man nyttjar laserstrålar till att ge kraftfulla mycket korta, snabba och rörliga laserpulser som skapar mikro-plasma skurar, chockvågor, och det termiska trycket resulterar i sublimering/förångning av ytskiktet som absorberar laserstrålen.

Tack vare den flexibla handhållna optiken är det möjligt att behandla ytor exakt. Laserrengöringsmetoden är särskilt kostnadsbesparande jämfört med andra behandlingar då en begränsad yta kan behandlas utan att övriga ytor på detaljen berörs.

 

Optimering av den fokuserade laserstrålen producerar maximal reaktion med det absorberande materialet utan att skada grundmaterialet. Behandlade ytor kommer inte att ändras eller skadas av lasernstrålen. Metallytor är väl anpassade för många laserrengöringsuppgifter så som oxidborttagning, verktygsrengöring samt rensning av svetsfog. Endast beläggning, rester eller oxider ämnade att ta bort påverkas eftersom laserstrålen justeras till att inte reagera med den underliggande ytan.

 

Laserstrålens effekttäthet är korrekt och kan enkelt justeras för att uppnå renhetsresultat, vilket är omöjligt med alla andra alternativa metoder.


 

Teknologiska fördelar med laserrengöring:

 

 • Lätt uppställt, inget behov av avskärmning för restmaterial 
 • Lätthanterligt
 • Låg ljudnivå
 • Inga reningsprocesser
 • Inga återstoder
 • Hög tillförlitlighet
 • Lätt att automatisera vid behov
 • Mycket låg driftkostnader (10A 220V matning)
 • Inga tillsatsmedel – inga slipmedel, kemikalier, lösningsmedel
 • Grön process – inga föroreningar då jag vid behov även använder portabel röksug med damm+kolfilter
 • Laserstrålen är noga inställbar och lätt att avskärma för ytor som ej skall behandlas - e.g maskeringstejp mot lackerad yta

Vilka material och områden lämpar sig för laserrengöring

Oändliga möjligheter

Då laserstrålarna kan justeras med precision i både effekt och behandlingsområde finns det oändligt många lämpliga användningsområden där jag hela tiden upptäcker nya möjligheter. Nedan finner du exempel på områden där lasertekniken är mycket fördelaktig.


När som helst, var som helst

Den största fördelen med den mobila laserblästern jag använder är dock att med endast 220 V matningsspänning kan jag på mycket kort tid påbörja ett rengöringsjobb var som helst, när som helst. Detta gör att alla objekt är möjliga att rengöra oavsett var de fysiskt befinner sig eller hur stora de är. Med ett elverk är jag inte ens beroende av strömförsörjning vid objektet som skall rengöras som tex på broar eller maskinreparationer i fält.


Exempel på områden


 • Oxider/Polymerer på känsliga ytor 

  • Polymerer, oljerester, beläggningar samt oxider rengörs utan att påverka grundmaterialet eller lämna rester. Formsprutningsverktyg i plastindustrin samt byggnationer inom kärnkraften är exempel på områden.
  • Lämpliga grundmaterial:
   • Stål
   • Rostfritt
   • Aluminium
   • Mässing
   • Koppar
   • Silver
   • Guld
   • Titan • Rost
  • Ytrost/passrost oxideras från alla metaller utan att skapa värme eller påverka grundmaterialet. • Färg
  • Färg kan med korrekt inställd laser tas bort i lager för lager. Laserblästring är mycket väl tillämpbar när det är krav på att grundytan ej får påverkas eller vid analysering av färgskikt. Klottersanering är ett annat möjligt område.
  • Lämpliga grundmaterial:
   • Metaller
   • Sten
   • Murning
   • Glas • Restaurering av byggnader 
  • Då det är möjligt att ytrengöra utan att påverka grundmaterialet är laserrengöring en mycket effektiv och kanske enda korrekta metoden vid rengöring av kulturmärkta byggnader/monument.
  • Missfärgning av sot från till exempel brinnande ljus på målade väggar kan oxideras bort utan att färgen försvinner - målning ej nödvändig
  • Lämpliga grundmaterial:
   • Metaller
   • Sten
   • Murning
   • Glas • Spricksökning
  • Lasern oxiderar bort färg, oxider och rost från ytan och sprickor kan lätt identifieras. Fördelaktig metod jämfört med till exempel slipning som "fyller" sprickorna vid rengöring.Laserrengöring jämfört med andra metoder

Partikelblästring


Vid partikelblästring skjuts ett blästringsmaterial mot ytan. Den mekaniska stöten tar bort ytlagren och smuts mekaniskt. Beroende på blästringsmaterialet (från bakpulver till stålskulor) är det en mer eller mindre slipande borttagning och kan ge skador på basmaterialet.

Utrustningen är relativt lätt att installera för en relativt låg kostnad. Förutom nackdelen med yt-råheten som uppstår (som också kan vara en fördel beroende på vad målet med ytan är) har partikelblästring också några nackdelar:


 • Höga kostnader för energiförbrukning (särskilt med tryckluftsblästring)
 • Ingen partiell rengöring möjlig, blästringsmedium kan tränga in i kritiska komponentområden
 • Beroende på teknik, leder blandning av blästringsmedlet och det borttagna skiktet, till stora mängder avfall.
 • Högt slitage på blästringsmunstycken och blästringsanordningar
 • Högt buller och därmed störande för omgivningen
 • Spridning av partiklar och damm i omgivningen.Torrisblästring


Vid torrisblästring används fryst CO2 (ispellets) som blästringsmedium. Förutom den kinetiska energin genereras en termiskt inducerad stötvåg / spänning när koldioxiden träffar ytan, vilket får beläggningen att lossna/flagna.

Tack vare det blästringsmaterialet förångas vid användning behöver man inte oroa sig för bortskaffandet av blästringsmaterial, men också här motverkas fördelarna med enkel applicering av ett antal nackdelar:


 • Torris som blästringsmaterial måste förvaras kallt och isolerat och kräver planering samt förberedelse
 • Kostnader för blästringsmaterialet
 • Betydande trycklufts- och energiförbrukning under produktion och applicering av blästringsmedlet
 • Mycket effektiv pelletsblästring kan ge bullerutsläpp på upp till 120 dB/A
 • Begränsade möjligheter till processskydd
 • Spridning av partiklar och damm i omgivningen.Tvättprocesser


Som regel tjänar tvättprocesser till att avlägsna partikelföroreningar och filmförorening från komponenterna. Komponenterna införs vanligtvis i systemet i partier med korgar och behandlas i flera steg (tvätt, sköljning, torkning), ofta i ytterligare rengöringssteg (upp till 9 steg). Fördelen med processen är att man applicerar en stor yta genom nedsänkning i bad. Även svåråtkomliga inre områden och borrhål/kylkanaler kan nås och därmed kan spån och partiklar avlägsnas mycket effektivt. Därmed erbjuder processen användningsområden som inte kan ersättas av den innovativa laserprocessen. Den våtkemiska processen har emellertid vissa nackdelar, särskilt på grund av begränsningar i kemikaliers användning i rengöringslösningarna av miljöskäl:


 • Hög energiförbrukning för temperaturreglering av rengöringslösningar (speciellt för avfettningsapplikationer) 
 • Stort utrymmesbehov 
 • Höga driftskostnader för underhåll av bad och kemikalier
 • Risk för överföring/överdrag av föroreningar genom de olika processtegen
 • Ingen delvis rengöring, hela komponenten rengörs alltid
 • Komponenterna blir våta och måste torkas och vid behov konserveras igen
 • Processskydd endast möjligt i mycket begränsad utsträckningKombination av metoder för att uppnå optimalt resultat


Ibland kan kombinationen av två processer vara den bästa lösningen för att uppnå den mest effektiva rengöringen. Exempelvis är en vattenbaserad rengöringsprocess för rengöring av spån i kombination med  effektivt laserrengöring för behandling av funktionella områden (t.ex. avfettning före svetsning eller limförbehandling) betydligt mer kostnadseffektivt vad gäller totala kostnader jämfört med uteslutande våtkemisk rengöring och avfettning.

Rengör där du vill när du vill 

Med en enhet som väger ungefär 35 kilo kan jag på ett enkelt sätt ta mig dit rengöringsbehovet finns utan att det krävs några förberedelser eller återställningsarbete mer än möjligheten att ta sig fysiskt till platsen.


Lasern kräver endast 220 volt 10 Ampere matning och är därmed en mycket energisnål rengöringsmetod. Om det inte finns tillgång till nätspänning använder jag mig av ett medtaget elverk. Detta gör att ett specifikt område eller yta med enkelhet kan rengöras på ett objekt ute i fält mutan påverkan av omgivningen varken ljudmässigt eller miljömässigt. 


Detta är grunden till min entusiasm gällande min företagside att kunna erbjuda en 24/7 service gällande effektiv och precis ytrengöring där behoven finns istället för att behöva montera isär eller maskera objekten/omgivningen.


Är du osäker på om lasern täcker just ditt behov - ring eller maila så kommer jag och kör en demo.


Då jag hela tiden upptäcker nya områden där lasern fungerar är alla frågor av intresse, möjligheterna är oändliga!

unsplash